ვაკანსი 

პოზიციის დასახელება           პროფესიული განათლების მასწავლებელი-კომპიუტერულ საბუღალტრო

                                                       პროგრამაში/ პროგრამებში  მუშაობა


კონკურსის ტიპი                      გამარტივებული კონკურსი
ორგანიზაცია                            სსიპ   კოლეჯი  ,,ერქვანი"
ორგანიზაციის შესახებ           სსიპ - კოლეჯი  ,,ერქვანი" რომელიც ახორციელებს ავტორიზებულ
                                                     პროფესიულ საგანმანათლებლო და მომზადება/ გადამზადების პროგრამებს.                                      

კოლეჯი სწავლის მსურველებს სთავაზობს შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტის მომზადებას

კატეგორია                                  განათლება/სწავლება
განცხადების ბოლო ვადა         12.03.2022 წელი
თანამდებობრივი სარგო          მასწავლებლის შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება საათობრივი                                                                                          დატვირთვის  შესაბამისად  (ერთი ჩატარებული საათის ანაზღაურება  დარიცხული  ხელფასი  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემთხვევაში -       16  ლარი  20 თეთრი, ხოლო მომზადება/ გადამზადების პროგრამების შემთხვევაში - 20 ლარი.   )                                           

ადგილების რაოდენობა :  1

სამსახურის ადგილმდებარეობა :  ქ. ამბროლაური  ვაჟა-ფშაველას ქ. N 10                                                             ძირითადი  ფუნქციები:                სწავლება  და პროფესიული სტუდენტის/ მსმენელის  შეფასება                                               სამუშაო აღწერილობა:

• პროფესიული სტუდენტების სწავლება  შემუშავებული პროგრამის  შესაბამისად;

• კალენდარულ-თემატური  გეგმის შედგენა .

• პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების შეფასების ინსტრუმენტის შემუშავება;

• საჭიროების შემთხვევაში, პროფესიული სტუდენტის(ებ)თვის დამატებითი (განმეორებითი) შეფასების განხორციელება;

• სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტებისთვის სასწავლო მასალის მოდიფიცირება/აკომოდირება;

• სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესით განსაზღვრული სხვა მოთხოვნებისა და პროფესიული განათლების მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსის დაცვა.                              
აუცილებელი ცოდნა :

  • კომპიუტერულ საბუღალტრო პროგრამაში/ პროგრამებში  მუშაობა

საჭირო   უნარები:

კარგი წერითი და ზეპირი მეტყველების უნარი, ეფექტური კომუნიკაციის უნარი, სამართლიანობა,

ეთიკური ნორმების დაცვა,  კოლეგიალობა, დადებითი უკუკავშირის გაცემის უნარი, სტუდენტთა მოტივირების უნარი, ასერტიულობა, შეფასების უნარი, სწავლების თანამედროვე მეთოდების და ტექნიკების გამოყენების, აკურატულობა და პუნქტუალურობა, ანალიტიკური უნარები, დაგეგმვის უნარი, ორგანიზებულობა და დეტალებზე ორიენტირება.

საკვალიფიკაციო   მოთხოვნები

განათლება:   უმაღლესი  /პროფესიული  განათლება - მიმართულება:  ბიზნესი, ადმინისტრირება და                                             

                         სამართალი  (იცის  საბუღალტრო პროგრამაში/ პროგრამებში  მუშაობა )

 

 

 

                                                კომპიუტერული პროგრამები

პროგრამის დასახელება                                                  ცოდნის დონე

Microsoft    Word                                                                                                    კარგი
Microsoft    Excel                                                                                                     კარგი
Microsoft    Power     Point                                                                                     კარგი

                                                   საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონკურსო კომისიის მისამართი                          ქ.ამბროლაური. ვაჟა-ფშაველას ქ. N 10

საკონტაქტო ტელეფონები                                                 599 79 26 65,           599 56 70 34

საკონტაქტო პირები                                                            დარეჯან ჭელიძე, ქეთევან რატიანი                                        

კონკურსში მონაწილეობის მსურველი წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტაციას:

  •  ავტობიოგრაფია (CV)
  •  პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი,
  • კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტის/დოკუმენტების ნოტარიულად დამოწმებული ასლები
  • სამოტივაციო წერილი

დამატებითი ინფორმაცია

 

  • გასაუბრებისთვის განიხილებიან მხოლოდ ის კანდიდატები, რომელთა რეზიუმე პასუხობს სავაკანსიო მოთხოვნებს.
  • გამარტივებული კონკურსი ცხადდება პირის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმების მიზნით.

 

გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა

საკონკურსო კომისია გადაწყვეტილებას მიიღებს ხმათა უმრავლესობით, გასაუბრების დასრულებიდან  არაუგვიანეს 3 დღისა.                                                                                                                                                            

კონკურსის ეტაპები

  1. 1.    განცხადების გადარჩევა
  2. 2.      გასაუბრება
  3. 3.      შერჩევის პროცესში უპირატესობა მიენიჭება სწავლების გამოცდილების მქონე პირს

დაინტერესებულმა პირებმა გამოგვიგზავნეთ თქვენი რეზიუმე ელ-ფოსტაზე:  koleji.erqvani@gmail.com

 

უკან

გამოკითხვა
მოგწონთ ჩვენი ვებ-გვერდი?
დიახ
არა