ბრძანება №152/ნ - პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე

ბრძანება №198/ნ - პროფესიული სტუდენტის მობილობის წესის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება №120/ნ - პროფესიული განათლების სფეროში კრედიტების სისტემის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება №121/ნ - ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ

გამოკითხვა
მოგწონთ ჩვენი ვებ-გვერდი?
დიახ
არა