2019 წლის საშემოდგომო მიღების პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩასარიცხთა სია პროგრამების მიხედვით:

ელექტროობა

ბუღალტრული აღრიცხვა

ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა

კოლეჯში ჩარიცხვის მიზნით სწავლის მსურველებმა 2019 წლის 20 ნოემბრამდე უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

  • განცხადება სასურველი სპეციალობის მითითებით;
  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ან პასპორტის ასლი;
  • არასრულწლოვანმა უნდა წარმოადგინოს პირადობის და დაბადების მოწმობის ასლები, ასევე მშობლის ან მეურვეობაზე კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის ან პასპორტის ასლი;
  • საბაზო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა ზოგადი განათლების (9 კლასი) გავლის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი ან  ნოტარიალურად დამოწმებული ასლი, ან განათლების დამადასტურებელი იმ  დოკუმენტის დედანი ან ნოტარიულად დამოწმებული  ასლი, რომლის მიღებაც შეუძლებელი იქნებოდა ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურის დაძლევის გარეშე;
  • უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა სრული ზოგადი განათლების გავლის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი ან ნოტარიალურად დამოწმებული ასლი, ან განათლების დამადასტურებელი იმ  დოკუმენტის დედანი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი, რომლის მიღებაც შეუძლებელი იქნებოდა სრული ზოგადი განათლების დაძლევის გარეშე.

 

 

 

უკან

123

გამოკითხვა
მოგწონთ ჩვენი ვებ-გვერდი?
დიახ
არა