უსაფრთხოება, უტილიზაცია, სამედიცინო დახმარება

ბიბლიოთეკით სარგებლობა

ინფორმაციის გავრცელება-მიწოდების წესი

სსიპ პროფესიულ კოლეჯ „ერქვანში“ დასაქმებულთა სტრუქტურა და სამუშაო აღწერილობა

არქივის წარმოების დებულება

საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესი დუალურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის

სტრატეგიული გეგმის შემუშავებისა და მონიტორინგის წესი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასების წესი

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების წესი

პერსონალის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების წესი

პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია  - ცვლილება (ბრძანება N21)

საქმის წარმოებისა და ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის „EFLOW“  სისტემით სარგებლობის წესი

ინკლუზიური პროფესიული განათლების შიდა მხარდაჭერის გუნდი123

გამოკითხვა
მოგწონთ ჩვენი ვებ-გვერდი?
დიახ
არა