1. განცხადება სასურველი სპეციალობის მითითებით;

2. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ან პასპორტის ასლი;

3. არასრულწლოვანმა უნდა წარმოადგინოს პირადობის და დაბადების მოწმობის ასლები, ასევე მშობლის ან მეურვეობაზე კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის ან პასპორტის ასლი;

4. ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურის (9კლასი) გავლის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი ან ნოტარიალურად დამოწმებული ასლი, ან განათლების დამადასტურებელი იმ დოკუმენტის დედანი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი, რომლის მიღებაც შეუძლებელი იქნებოდა ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურის დაძლევის გარეშე;

5. იმ სსსმ და შშმ პირების შემთხვევაში, რომლებიც იმყოფებიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობის ქვეშ, მათმა მეურვეებმა უნდა წარმოადგინონ მეურვეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

 ჩარიცხვის მსურველებმა ტესტირების წარმატებით გავლის შემთხვევაში უნდა წარმოადგინონ ზემოთ აღნიშნული დოკუმენტაცია 2018 წლის 12 ნოემბრიდან 2018 წლის 19 ნოემბრის ჩათვლით

2018-წლის შემოდგომაზე, პირველად საფეხურზე ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხისა და წარდგენის ვადების დამტკიცების შესახებ ბრძანება - იხილეთ აქ

 

უკან

123

გამოკითხვა
მოგწონთ ჩვენი ვებ-გვერდი?
დიახ
არა